ENAKMEN 7 TAHUN 2002
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002

BAHAGIAN II - MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKASeksyen 26. Jawatankuasa.

Majlis boleh melantik jawatankuasa-jawatankuasa untuk membantunya dalam menunaikan kewajipankewajipannya atau menjalankan kuasa-kuasanya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.