ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN
Penjagaan ke atas Orang dan HartaSeksyen 101. Penjaga tidak boleh memberi akuan penyelesaian mengenai harta modal.

Seseorang penjaga bagi harta seseorang kanak-kanak belum dewasa yang dilantik oleh Mahkamah tidak boleh, melainkan jika Mahkamah memerintahkan sebaliknya dalam suatu hal, diberi kuasa untuk memberi akuan penyelesaian yang sewajamya bagi apa-apa legasi atau apa-apa wang modal lain yang kena dibayar kepada atau boleh diterima oleh kanak-kanak belum dewasa itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.