ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERNIKAHANSeksyen 24. Daftar tak sah.

Tiada seorang selain daripada Pendaftar yang dilantik di bawah Enakmen ini boleh-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.