ENAKMEN 12 TAHUN 1985
ENAKMEN UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN KELUARGA ISLAM

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINANSeksyen 30. Daftar yang tidak diakui di sisi undang-undang.

Tiada seseorang, lain daripada seseorang yang dilantik di bawah seksyen 26, boleh-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.