ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN IX - PENALTISeksyen 119. Percubaan, subahat.

Seorang yang cuba melakukan atau bersubahat melakukan suatu kesalahan terhadap Enakmen ini adalah bersalah atas suatu kesalahan yang boleh apabila dithabitkan dikenakan hukuman seperdua dari hukuman yang diperuntukkan bagi kesalahan itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.