ENAKMEN 5 TAHUN 1990
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1990

BAHAGIAN VIII - PELBAGAISeksyen 109. Pengiktirafan perkahwinan-perkahwinan yang dilakukan di Kedutaan-kedutaan dsb., di Negeri Johor.

Sesuatu perkahwinan orang Islam yang bukan warganegara Malaysia yang dilakukan di sesuatu Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat Konsul negara asing di Malaysia hendaklah diiktiraf sebagai sah bagi segala maksud Enakmen ini jika-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.