ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN IX - PENALTISeksyen 114. Tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada isteri.

Seorang yang tidak memberi keadilan sewajarnya kepada isterinya atau isteri-isterinya mengikut Hukum Syarak adalah bersalah atas suatu kesalahan di bawah Enakmen ini dan boleh, apabila dithabitkan, dikenakan penjara selama tempoh tidak melebihi dua bulan atau denda tidak melebihi tiga ratus ringgit atau kedua-duanya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.