ENAKMEN 5 TAHUN 1990
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1990

BAHAGIAN VIII - PELBAGAISeksyen 108. Pengiktirafan perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Negeri Johor.

Sesuatu perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Negeri Johor, lain daripada perkahwinan yang diakadnikahkan di sesuatu Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi atau Pejabat Konsul Malaysia di bawah seksyen 24 hendaklah diiktiraf sebagai sah bagi segala maksud Enakmen ini jika-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.