ENAKMEN 10 TAHUN 1996
ENAKMEN KAWALAN SEKOLAH-SEKOLAH AGAMA ISLAM 1996

BAHAGIAN I - PERMULAANSeksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.


Enakmen ini bolehlah dinamakan Enakmen Kawalan Sekolah-Sekolah Agama Islam 1996 dan hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan melalui pemberitahuan dalam Warta.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.