ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN II - MENGENAI BUKTI
BAB 5 - KETERANGAN DOKUMENTARSeksyen 50. Keterangan sekunder.

Keterangan sekunder adalah termasuk-

MISALAN

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.