ENAKMEN 17 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI JOHOR) 2003

BAHAGIAN II - PERKAHWINAN
Permulaan Kepada PerkahwinanFasal 20. Tempat perkahwinan.

(1) Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan kecuali dalam kawasan di mana pihak perempuan bermastautin, tetapi Pendaftar yang memberi kebenaran berkahwin di bawah seksyen 17 boleh memberi kebenaran untuk perkahwinan itu diakadnikahkan di tempat lain, sama ada dalam Negeri Johor atau dalam mana-mana Negeri.

(2) Kebenaran di bawah subseksyen (1) bolehlah dinyatakan dalam kebenaran berkahwin yang diberi di bawah seksyen 17.

(3) Walau apa pun peruntukan subseksyen (1), sesuatu perkahwinan itu bolehlah diakadnikahkan dalam kawasan yang lain daripada kawasan di mana pihak perempuan bermastautin jika –

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.