ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN I - QARINAH
BAB 2 - QARINAH
IqrarSeksyen 9. Fakta perlu untuk menghuraikan atau mengemukakan fakta yang ada hubungan.

Fakta yang perlu untuk menghuraikan atau mengemukakan sesuatu fakta persoalan atau fakta yang ada hubungan, atau yang menyokong atau mematahkan sesuatu inferens yang dibayangkan oleh sesuatu fakta persoalan atau fakta yang ada hubungan, atau yang menentukan identiti sesuatu atau seseorang yang identitinya ada hubungan, atau yang menetapkan masa atau tempat di mana sesuatu fakta persoalan atau fakta yang ada hubungan telah berlaku, atau yang menunjukkan hubungan pihak-pihak yang olehnya sesuatu fakta itu ditransaksikan, adalah qarinah setakat mana fakta-fakta itu adalah perlu bagi maksud itu.

MISALAN
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.