ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001

BAHAGIAN I - PERMULAANSeksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa.

(1) Ordinan ini bolehlah dinamakan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 2001.

(2) Ordinan ini hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Ketua Menteri melalui pemberitahuan dalam Warta.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.