Tr. P.U. 4/2002
ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (HUDUD DAN QISAS) TERENGGANU 1423H/2002M

BAHAGIAN VIIISeksyen 36. Hukuman Qatlul-al-khata'

Sesiapa melakukan qatlul-al-khata' hendaklah membayar diyat kepada wali mangsa kesalahan itu dan boleh dikenakan hukuman takzir dengan dipenjara selama satu tempoh yang tidak melebihi sepuluh tahun.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.