ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN IX - PEMBAYARAN KE DALAM DAN DARIPADA MAHKAMAHSeksyen 79. Tuntutan balas

Bahagian ini hendaklah, dengan apa-apa ubahsuaian yang perlu, terpakai bagi tuntutan balas.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.