ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN V - PEMBUBARAN PERNIKAHANSeksyen 39. Murtad.

Jika salah satu pihak kepada pernikahan itu murtad, perbuatan yang demikian tidak boleh dengan sendirinya berkuatkuasa membubarkan pernikahan itu melainkan perbuatan itu disahkan sedemikian oleh Mahkamah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.