Enakmen Original

NEGERI JOHOR

ENAKMEN 16 TAHUN 2003
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI JOHOR) 2003


Tarikh Persetujuan DiRaja :22 Disember 2003
Tarikh disiarkan dalam Warta :25 Disember 2003
Tarikh mula berkuatkuasa :1 April 2004 [G.N. 577/2004]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Fasal 1. Tajuk ringkas dan mula berkuat kuasa
Fasal 2. Tafsiran
Fasal 3. Kecualian keistimewaan

BAHAGIAN II - MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR

Fasal 4. Penubuhan Majlis
Fasal 5. Identiti di sisi undang-undang dan fungsi Majlis
Fasal 6. Majlis hendaklah membantu dan menasihati Duli Yang Maha Mulia Sultan
Fasal 7. Kewajipan Majlis tentang kemajuan ekonomi dan sosial orang Islam
Fasal 8. Kuasa untuk menubuhkan perbadanan
Fasal 9. Kuasa untuk menubuhkan syarikat
Fasal 10. Kuasa untuk meminjam
Fasal 11. Keanggotaan Majlis
Fasal 12. Tamat pelantikan
Fasal 13. Pembatalan pelantikan
Fasal 14. Penyiaran pelantikan, dan pembatalan dalam Warta
Fasal 15. Kawalan oleh Pengerusi
Fasal 16. Setiausaha
Fasal 17. Kehadiran bukan anggota dalam mesyuarat Majlis
Fasal 18. Mempengerusikan mesyuarat
Fasal 19. Kuorum
Fasal 20. Penjalanan urusan
Fasal 21. Memanggil mesyuarat
Fasal 22. Minit
Fasal 23. Aturan urusan mesyuarat
Fasal 24. Salinan diperakui bagi ketetapan
Fasal 25. Keluar negara oleh Pengerusi dan anggota lain
Fasal 26. Tindakan dalam hal yang perlu disegerakan
Fasal 27. Jawatankuasa
Fasal 28. Perwakilan kewajipan atau kuasa Majlis
Fasal 29. Perlantikan pegawai dan pekhidmat Majlis
Fasal 30. Tatatertib
Fasal 31. Jawatankuasa tatatertib
Fasal 32. Peraturan-peraturan tatatertib
Fasal 33. Lembaga Rayuan Tatatertib
Fasal 34. Pengenaan surcaj
Fasal 35. Notis tunjuk sebab sebelum disurcaj
Fasal 36. Amaun surcaj
Fasal 37. Pemberitahuan surcaj
Fasal 38. Penarikan balik surcaj
Fasal 39. Mendapatkan surcaj
Fasal 40. Majlis boleh menerima pakai peraturan-peraturan, dsb.
Fasal 41. Kerahsiaan
Fasal 42. Pekhidmat Awam
Fasal 43. Majlis boleh menentukan tatacaranya sendiri

BAHAGIAN III - PERLANTIKAN MUFTI, KUASA DALAM HAL EHWAL AGAMA, JAWATANKUASA FATWA DAN FATWA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL

Fasal 44. Perlantikan Mufti dan Timbalan Mufti
Fasal 45. Fungsi Mufti
Fasal 46. Jawatan kuasa Fatwa
Fasal 47. Kuasa Jawatan kuasa Fatwa untuk menyediakan fatwa
Fasal 48. Tatacara pembuatan fatwa
Fasal 49. Fatwa yang disiarkan dalam warta adalah mengikat
Fasal 50. Pindaan, ubahsuaian atau pembatalan fatwa
Fasal 51. Fatwa yang ada hubungan dengan kepentingan kebangsaan
Fasal 52. Menerima pakai nasihat dan syor Jawatan kuasa Fatwa Kebangsaan
Fasal 53. Meminta pendapat daripada Jawatan kuasa Fatwa
Fasal 54. Qaul muktamad yang hendaklah diikuti

BAHAGIAN IV - MAHKAMAH SYARIAH

Fasal 55. Penubuhan Mahkamah Syariah
Fasal 56. Perlantikan Ketua Hakim Syarie
Fasal 57. Perlantikan Hakim Mahkamah Rayuan Syariah
Fasal 58. Perlantikan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah
Fasal 59. Perlantikan Hakim Mahkamah Rendah Syariah
Fasal 60. Pendaftar-Pendaftar
Fasal 61. Bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah
Fasal 62. Bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah
Fasal 63. Rayuan kepada Mahkamah Tinggi Syariah
Fasal 64. Permohonan untuk mendapatkan kebenaran merayu
Fasal 65. Perakuan pewarisan
Fasal 66. Bidang kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Tinggi Syariah
Fasal 67. Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah
Fasal 68. Bidang kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah
Fasal 69. Keanggotaan Mahkamah Rayuan Syariah
Fasal 70. Keputusan ikut majoriti
Fasal 71. Penerusan prosiding Mahkamah Rayuan Syariah walaupun Hakim tiada
Fasal 72. Mahkamah terbuka
Fasal 73. Bahasa
Fasal 74. Bidang kuasa tidak meliputi orang bukan Islam
Fasal 75. Tindakan bersaling
Fasal 76. Pelindungan Hakim, Pegawai Mahkamah, dll.
Fasal 77. Jawatankuasa Kaedah Mahkamah Syariah

BAHAGIAN V - PENDAKWAAN DAN PERWAKILAN

Fasal 78. Ketua Pendakwa dan Pendakwa Syarie
Fasal 79. Pegawai Penguatkuasa Agama
Fasal 80. Peguam Syarie

BAHAGIAN VI - KEWANGAN

Baitulmal dan Tatacara Kewangan Majlis

Fasal 81. Penubuhan Baitulmal
Fasal 82. Anggaran pendapatan dan belanjawan
Fasal 83. Perbelanjaan Majlis
Fasal 84. Akaun bank
Fasal 85. Akaun dan laporan tahunan

Zakat dan Fitrah

Fasal 86. Kuasa Majlis memungut zakat dan fitrah
Fasal 87. Kuasa membuat peraturan-peraturan
Fasal 88. Rayuan

Wakaf, Nazr dan Amanah

Fasal 89. Majlis menjadi pemegang amanah tunggal wakaf, nazr dan amanah
Fasal 90. Peletakan harta wakaf, nazr dan amanah pada Majlis
Fasal 91. Sekatan bagi pewujudan amanah khairat
Fasal 92. Pendapatan daripada wakaf dan nazr
Fasal 93. Modal wakaf dan nazr
Fasal 94. Pengertian suratcara tentang wakaf atau nazr
Fasal 95. Penyiaran senarai harta wakaf, nazr dan amanah

BAHAGIAN VII - MASJID

Fasal 96. Majlis menjadi pemegang amanah tunggal bagi masjid dan tanah yang berkaitan dengannya
Fasal 97. Sekatan tentang penubuhan masjid dan hukuman
Fasal 98. Penubuhan masjid
Fasal 99. Penyenggaraan masjid dan kawasannya
Fasal 100. Perlantikan Pegawai Masjid
Fasal 101. Tauliah Pegawai Masjid
Fasal 102. Tempoh jawatan Pegawai Masjid
Fasal 103. Kawalan dan arahan atas Pegawai Masjid
Fasal 104. Jawatan kuasa Kariah dan Jawatan kuasa Pengurusan Masjid
Fasal 105. Pengecualian masjid

BAHAGIAN VIII - PUNGUTAN KHAIRAT

Fasal 106. Pungutan khairat

BAHAGIAN IX - MEMELUK AGAMA ISLAM

Fasal 107. Kehendak-kehendak bagi pemelukan agama Islam
Fasal 108. Saat memeluk agama Islam
Fasal 109. Tugas-tugas dan kewajipan muallaf
Fasal 110. Pendaftar Muallaf
Fasal 111. Pendaftaran muallaf
Fasal 112. Perakuan Memeluk Agama Islam
Fasal 113. Pengiktirafan muallaf sebagai orang Islam
Fasal 114. Penentuan sama ada orang yang tidak didaftarkan ialah seorang muallaf
Fasal 115. Kesalahan memberikan maklumat palsu
Fasal 116. Kuasa untuk membuat peraturan-peraturan
Fasal 117. Keupayaan untuk memeluk agama Islam

BAHAGIAN X - PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Fasal 118. Jawatankuasa Pengawasan Pengajaran Agama Islam
Fasal 119. Kesalahan mengajar agama Islam atau perkara-perkara tentang agama Islam tanpa tauliah
Fasal 120. Sekolah agama Islam
Fasal 121. Perisytiharan terbitan haram
Fasal 122. Pengecualian

BAHAGIAN XI - AM

Fasal 123. Kuasa am untuk membuat peraturan-peraturan
Fasal 124. Pemansuhan
Fasal 125. Kecualian dan peralihan

JADUAL PERTAMA
JADUAL KEDUA
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.