ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN II - MENGENAI BUKTI
BAB 5 - KETERANGAN DOKUMENTAR
Anggapan tentang dokumen.Seksyen 65. Anggapan tentang peta atau pelan yang dibuat dengan kuasa Kerajaan.

Mahkamah hendaklah menganggap bahawa peta atau pelan yang berupa sebagai dibuat dengan kuasa Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan mana-mana Negeri dalam Persekutuan telah dibuat sedemikian itu dan adalah betul.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.