ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI



Seksyen 101. Syubhah.

Jika seorang lelaki melakukan persetubuhan dengan perempuan dalam keadaan syubhah dan kemudiannya perempuan itu melahirkan seorang anak dalam tempoh antara enam bulan hingga satu tahun selepas persetubuhan itu, lelaki itu hendaklah dianggap bapa anak itu.




Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.