ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN II - MENGENAI BUKTI
BAB 5 - KETERANGAN DOKUMENTARSeksyen 52. Bila keterangan sekunder mengenai dokumen boleh diberi.

Keterangan sekunder boleh diberi mengenai kewujudan, keadaan atau kandungan sesuatu dokumen yang boleh diterima sebagai keterangan dalam hal yang berikut-

Dalam hal (a), (c) dan (d) apa-apa keterangan sekunder mengenai kandungan dokumen itu boleh diterima.

Dalam hal (b), pengakuan bertulis di hadapan Hakim atau Persuruhjaya Sumpah yang beragama Islam itu adalah boleh diterima.

Dalam hal (e) atau (f) hanya salinan dokumen itu yang diperakui boleh diterima.

Dalam hal (g) keterangan boleh diberi tentang pendapat secara am atas dokumen itu oleh orang yang telah memeriksanya dan yang mahir dalam pemeriksaan dokumen seperti itu.

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.