ENAKMEN 8 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA JENAYAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN II - PERUNTUKAN AM TENTANG MAHKAMAH JENAYAHSeksyen 7. Bidang kuasa jenayah Hakim

Tertakluk kepada Enakmen ini, tiap-tiap Hakim hendaklah mengambil perhatian dan mempunyai kuasa untuk-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.