ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN XVII - RAYUANSeksyen 138. Tafsiran

Dalam Bahagian ini “keputusan” termasuklah penghakiman atau perintah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.