ENAKMEN 10 TAHUN 1996
ENAKMEN KAWALAN SEKOLAH-SEKOLAH AGAMA ISLAM 1996

BAHAGIAN VI - NAZIR SEKOLAHSeksyen 21. Kesalahan menghalang Pendaftar atau Nazir.


Mana-mana orang yang menghalang atau menyebabkan halangan terhadap Pendaftar atau Nazir dalam melaksanakan tugas-tugas mereka di bawah Enakmen ini adalah melakukan suatu kesalahan di bawah Kanun Keseksaan [Bab 45.].
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.