ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN XXII - WANG DAN HARTA DI DALAM MAHKAMAHSeksyen 214. Notis kepada orang yang berhak

Jika wang dibayar ke dalam Mahkamah untuk kredit mana-mana orang, orang yang membayar itu hendaklah dengan segera memberikan notis mengenai pembayaran itu kepada orang yang untuk kreditnya wang itu dibayar.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.