ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 49

(Subseksyen 187 (1))

PERMOHONAN INTERLOKUTORI

(Tajuk Am)

Ambil perhatian bahawa pliantif (atau defendan) yang dinamakan di atas bercadang memohon kepada Mahkamah ....................... Syariah di .......................... pada hari ......................... pada ............... haribulan ................. 20 ............ pukul ........ pagi/petang untuk mendapatkan suatu perintah bahawa (nyatakan jenis permohonan).


2. Alasan-alasan permohonan ialah :

1.
2.(Nyatakan alasan-alasan)
3.

Bertarikh pada .................................. haribulan ...................... 20 ........

Catatan No. ...........................................tahun 20 ................................

Kerani
(Meterai)

...............
Pendaftar

Notis ini dikeluarkan oleh plaintif (atau defendan) yang beralamat di (nyatakan alamat).
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.