ENAKMEN 4 TAHUN 1999
ENAKMEN WASIAT ORANG ISLAM (SELANGOR) 1999

BAHAGIAN IXSeksyen 29. Kuasa membuat kaedah-kaedah.

Duli Yang Maha Mulia Sultan, atas nasihat Majlis, boleh, melalui pemberitahuan dalam Warta membuat kaedah-kaedah bagi maksud melaksanakan peruntukan Enakmen ini dan khususnya, tanpa menjejaskan keluasan peruntukan tersebut, kaedah-kaedah itu bolehlah memperuntukkan bagi-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.