ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN I - QARINAH
BAB 2 - QARINAH
Penghakiman Mahkamah bila qarinah.Seksyen 29. Qarinahnya sesuatu penghakiman dalam bidangkuasa pengesahan warisan, dsb.

(1) Sesuatu penghakiman, perintah atau dikri muktamad daripada Mahkamah, yang layak menjalankan bidang kuasanya berkenaan dengan warisan, wasiat, atau hal ehwal perkahwinan, yang memberi kepada atau melucutkan daripada seseorang sesuatu taraf di sisi undang-undang, atau yang menetapkan seseorang berhak kepada taraf itu, atau berhak kepada sesuatu benda tertentu adalah qarinah apabila adanya taraf di sisi undang-undang itu atau adanya hak seseorang kepada sesuatu benda itu adalah qarinah.

(2) Penghakiman, perintah atau dikri itu adalah bukti muktamad-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.