ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN XXV - PELBAGAISeksyen 246. Jawatankuasa Kaedah-Kaedah

(1) Maka hendaklah ditubuhkan suatu Jawatankuasa yang dinamakan Jawatankuasa Kaedah-Kaedah Mahkamah Syariah yang terdiri daripada—

(2) Anggota yang dilantik di bawah perenggan (1) (e) hendaklah memegang jawatan selama tempoh dua tahun dan layak dilantik semula.

(3) Ketua Pendaftar Mahkamah Syariah hendaklah menjadi Setiausaha Jawatankuasa.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.