ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN XXV - PELBAGAISeksyen 234. Salinan diperakui

Atas permohonan dan apabila dibayar fi yang ditetapkan oleh mana-mana orang, Pendaftar bolehlah membekalkan salinan diperakui bagi apa-apa dokumen termasuk, dengan keizinan Mahkamah, mana-mana nota keterangan kepada orang itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.