Tr. P.U. 4/2002
ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (HUDUD DAN QISAS) TERENGGANU 1423H/2002M

BAHAGIAN XISeksyen 61. Niat Bersama.

Apabila suatu kesalahan itu dilakukan oleh beberapa orang bagi mencapai niat bersama mereka semuanya, tiap-tiap seorang daripada mereka adalah bertanggungjawab atas kesalahan itu sama seperti seolah-olah kesalahan itu telah dilakukan olehnya seorang.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.