Tr. P.U. 4/2002
ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (HUDUD DAN QISAS) TERENGGANU 1423H/2002M

BAHAGIAN XISeksyen 65A. Kuasa Am Untuk Membuat Kaedah dan Peraturan.

Duli Yang Maha Mulia Sultan, boleh membuat kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan, yang hendaklah disiarkan dalam Warta, yang tidak bertentangan dengan Hukum Syarak sebagaimana yang difikirkan sesuai bagi tujuan melaksanakan peruntukan-peruntukan Enakmen ini.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.