ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 40

(Subseksyen 169 (1))

PENYATA BAGI PERINTAH PELAKSANAAN

(Tajuk Am)

Perintah bagi pelaksanaan bertarikh .......................... haribulan ................................ 20 .............

Cara pelaksanaan : (1)

Levi yang dibayar oleh penghutang pelaksanaan .............................................. RM .......................

Butir-butir mengenai harta yang disita: (2)

Harta dijual pada ............. haribulan ................ 20 ........ oleh ............... dengan harga RM .............

Perbelanjaan perlaksanaan : (3)

Dibayar ke dalam Mahkamah :

untuk kredit pemiutang penghakiman ...................................................................................... RM
.................................................................. (4) ..........................................................................
sama .........................................................................................................................................
sama .........................................................................................................................................
sama .........................................................................................................................................

Bertarikh pada ....................... haribulan ................... 20 ........

.........
Bailif

Catatan :

(1) Cara pelaksanaan hendaklah mengikut satu atau lebih daripada satu cara yang disebut dalam perintah.

(2) Nyatakan secara terperinci, dengan mengenal pasti inventori, jika perlu.

(3) Nyatakan secara terperinci.

(4) Berikan butir-butir mengenai apa-apa pembayaran untuk kredit pemiutang penghakiman lain yang baginya bailif memegang perintah bagi pelaksanaan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.