ENAKMEN 7 TAHUN 2002
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002


Mukadimah dan Tajuk Panjang

(MOHOR
NEGERI,
Negeri
Melaka)
SAYA PERKENANKAN,
TUN DATUK SERI UTAMA
SYED AHMAD AL-HAJ BIN
SYED MAHMUD SHAHABUDIN,
Yang di-Pertua Negeri,
Negeri Melaka

21 November 2002


Suatu Enakmen bagi mengadakan peruntukan baru tentang pentadbiran agama Islam, penubuhan dan bidang kuasa Mahkamah Syariah, penubuhan dan fungsi Majlis Agama Islam Melaka, dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya.

[ ]

ADALAH DENGAN INI DIKANUNKAN oleh Pihak Berkuasa Perundangan Negeri Melaka seperti berikut:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.