Enakmen Original


PAHANG

ENAKMEN 3 TAHUN 1987
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1987


Tarikh Persetujuan DiRaja :20 Mei 1987
Tarikh disiarkan dalam Warta :2 Julai 1987
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Mei 1988 [Phg GN 304/1988]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Tajuk Panjang & Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Kecualian.
Seksyen 4. Pemakaian.
Seksyen 5. Kriteria bagi memutuskan sama ada seseorang itu orang Islam.
Seksyen 6. Perkahwinan yang masih berterusan hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Enakmen ini.

BAHAGIAN II - PERKAHWINAN

Seksyen 7. Orang -orang yang boleh mengakadnikahkan perkahwinan.
Seksyen 8. Umur minimum untuk perkahwinan.
Seksyen 9. Perkahwinan yang dilarang.
Seksyen 10. Orang-orang dari agama lain.
Seksyen 11. Perkahwinan tidak sah.
Seksyen 12. Perkahwinan yang tidak boleh didaftarkan.
Seksyen 13. Persetujuan dikehendaki.
Seksyen 14. Perkahwinan seseorang perempuan.
Seksyen 15. Pertunangan.
Seksyen 16. Permohonan untuk kebenaran berkahwin.
Seksyen 17. Mengeluarkan kebenaran berkahwin.
Seksyen 18. Rujukan kepada dan tindakan oleh Hakim Syariah.
Seksyen 19. Kebenaran perlu sebelum akadnikah.
Seksyen 20. Tempat berkahwin.
Seksyen 21. Mas kahwin dan pemberian.
Seksyen 22. Catatan dalam Daftar Perkahwinan.
Seksyen 23. Poligami.
Seksyen 24. Pengakadnikahan perkahwinan di Kedutaan-kedutaan, dsb. Malaysia di luar negeri.

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Seksyen 25. Pendaftaran.
Seksyen 26. Surat perakuan nikah dan surat perakuan ta'liq.
Seksyen 27. Melaporkan perkahwinan yang tidak sah atau menyalahi undang-undang.
Seksyen 28. Perlantikan Ketua Pendaftar, Pendaftar dan Penolong Pendaftar Perkahwinan, Perceraian dan Ruju' Orang Islam.
Seksyen 29. Buku dan Daftar hendaklah disimpan mengenai semua perkahwinan.
Seksyen 30. Salinan-salinan catatan hendaklah dihantar kepada Ketua Pendaftar.
Seksyen 31. Pendaftaran perkahwinan Luar Negeri orang yang bermastautin dalam Negeri Pahang.
Seksyen 32. Daftar yang tidak diakui di sisi undang-undang.
Seksyen 33. Pendaftaran sukarela perkahwinan-perkahwinan orang Islam yang diakadnikahkan dahulunya di bawah mana-mana undang-undang.
Seksyen 34. Efek pendaftaran di sisi undang-undang.

BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNG DENGAN PENGAKADNIKAHAN DAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Seksyen 35. Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam tempoh yang ditetapkan.
Seksyen 36. Pelanggaran terhadap seksyen 32.
Seksyen 37. Gangguan terhadap perkahwinan.
Seksyen 38. Akuan atau pernyataan palsu untuk mendapatkan perkahwinan dilakukan.
Seksyen 39. Pengakadnikahan perkahwinan yang tidak dibenarkan.
Seksyen 40. Kesalahan-kesalahan berhubung dengan pengakadnikahan perkahwinan.
Seksyen 41. Membetulkan kesilapan.
Seksyen 42. Pemeriksaan Daftar Perkahwinan dan Indeks perkahwinan.
Seksyen 43. Bukti.
Seksyen 44. Keizinan mendakwa daripada Mufti.

BAHAGIAN V - PEMBUBARAN PERKAHWINAN

Seksyen 45. Takat kuasa untuk membuat sesuatu perintah.
Seksyen 46. Pertukaran agama.
Seksyen 47. Perceraian dengan talaq atau dengan perintah.
Seksyen 48. Timbang-tara oleh Hakam.
Seksyen 49. Perceraian khul' atau cerai tebus talaq.
Seksyen 50. Perceraian di bawah ta'liq.
Seksyen 51. Ruju'.
Seksyen 52. Fasakh.
Seksyen 53. Taat balik.
Seksyen 54. Anggapan mati.
Seksyen 55. Penyenggaraan Daftar Perceraian dan Pembubaran.
Seksyen 56. Perintah perceraian tidak boleh didaftarkan melainkan perintah mengenai nafkah, penjagaan dsb. telah dibuat.
Seksyen 57. Mut'ah atau pemberian saguhati kepada perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut.
Seksyen 58. Hak terhadap mas kahwin dsb. tidak akan tersentuh.
Seksyen 59. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan pembahagian harta sepencarian.

BAHAGIAN VI - NAFKAH ISTERI ANAK DAN LAIN-LAIN

Seksyen 60. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan nafkah bagi isteri dan akibat nusyuz.
Seksyen 61. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan nafkah bagi seseorang tertentu.
Seksyen 62. Pentaksiran nafkah.
Seksyen 63. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan cagaran diberi bagi nafkah.
Seksyen 64. Mengkompaunkan nafkah.
Seksyen 65. Lamanya tempoh perintah nafkah.
Seksyen 66. Hak terhadap nafkah atau pemberian selepas perceraian.
Seksyen 67. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perintah nafkah.
Seksyen 68. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perjanjian nafkah.
Seksyen 69. Nafkah yang kena dibayar di bawah perintah Mahkamah tidak boleh dipindahkan hak miliknya.
Seksyen 70. Menuntut tunggakan nafkah.
Seksyen 71. Nafkah sementara.
Seksyen 72. Hak tempat tinggal.
Seksyen 73. Kewajipan menanggung nafkah anak.
Seksyen 74. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan nafkah bagi kanak-kanak.
Seksyen 75. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan cagaran bagi nafkah seseorang anak.
Seksyen 76. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perintah penjagaan atau nafkah seseorang anak.
Seksyen 77. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perjanjian penjagaan atau nafkah seseorang anak.
Seksyen 78. Menuntut tunggakan nafkah seseorang anak.
Seksyen 79. Kewajipan menanggung nafkah kanak-kanak yang diterima sebagai ahli keluarga.
Seksyen 80. Kecualian.
Seksyen 81. Kewajipan menanggung nafkah anak tak sahtaraf.

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN

Hadanah atau Penjagaan Kanak-Kanak

Seksyen 82. Orang-orang yang berhak menjaga kanak-kanak.
Seksyen 83. Kelayakan-kelayakan yang perlu untuk penjagaan.
Seksyen 84. Bagaimana hak penjagaan hilang.
Seksyen 85. Lamanya tempoh penjagaan.
Seksyen 86. Penjagaan anak-anak tak sahtaraf.
Seksyen 87. Kuasa Mahkamah untuk membuat perintah penjagaan.
Seksyen 88. Perintah tertakluk kepada syarat-syarat.

Penjagaan ke atas Diri dan Harta

Seksyen 89. Orang-orang yang berhak kepada penjagaan.
Seksyen 90. Kuasa ke atas harta takalih dan harta alih.
Seksyen 91. Perlantikan penjaga-penjaga oleh Mahkamah.
Seksyen 92. Perlantikan ibu sebagai penjaga melalui wasiat.
Seksyen 93. Penjaga bersama dengan ibu.
Seksyen 94. Perubahan kuasa penjaga harta.
Seksyen 95. Pemecatan penjaga.
Seksyen 96. Cagaran hendaklah diberi.
Seksyen 97. Had kuasa penjaga yang dilantik oleh Mahkamah.
Seksyen 98. Penjaga tidak boleh memberi akuan penyelesaian mengenai harta modal.
Seksyen 99. Penjaga boleh menanggung kanak-kanak daripada pendapatan.
Seksyen 100. Perintah khas mengenai harta kecil.
Seksyen 101. Permohonan untuk mendapatkan pendapat, dsb.
Seksyen 102. Perintah larangan oleh Mahkamah.
Seksyen 103. Penjaga bagi anak yatim.
Seksyen 104. Akta Penjagaan Kanak-kanak 1961 tidak boleh dipakai jika berlawanan dengan agama Islam.
Seksyen 105. Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang nasihat pegawai-pegawai kebajikan dsb.
Seksyen 106. Kuasa Mahkamah untuk menghalang anak dibawa keluar dari Malaysia.

Relif-relif Lain

Seksyen 107. Kuasa Mahkamah untuk membatalkan dan menahan perpindahan-perpindahan yang dimaksudkan untuk mengecewakan tuntutan-tuntutan nafkah.
Seksyen 108. Injuksi terhadap gangguan.

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI

Seksyen 109. Pengiktirafan perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Negeri Pahang.
Seksyen 110. Pengiktirafan perkahwinan-perkahwinan yang dilakukan di Kedutaan-kedutaan dsb di Negeri Pahang.

Kesahtarafan Anak

Seksyen 111. Siapakah yang dikaitkan sebagai bapa.
Seksyen 112. Kelahiran lebih daripada empat tahun selepas pembubaran perkahwinan.
Seksyen 113. Kelahiran selepas pengakuan bahawa idah telah tamat.
Seksyen 114. Persetubuhan syubhah.
Seksyen 115. Syarat-syarat bagi pengakuan yang sah.
Seksyen 116. Anggapan daripada pengakuan boleh disangkalkan.
Seksyen 117. Pengakuan oleh perempuan yang sedang dalam idah.
Seksyen 118. Mengakui seseorang lain sebagai ibu atau bapa.
Seksyen 119. Pengakuan lain daripada sebagai anak, ibu atau bapa.
Seksyen 120. Pengakuan tidak boleh dibatalkan.

Perintah Supaya Hidup Bersama Semula

Seksyen 121. Permohonan oleh isteri yang ditinggal langsung.

Perkahwinan yang Tertakluk kepada Undang-Undang Negara Asing

Seksyen 122. Perkahwinan yang tertakluk kepada undang-undang Negara Asing atau yang diakadnikahkan di Luar Negeri di bawah Enakmen ini.

Rayuan

Seksyen 123. Rayuan.

BAHAGIAN IX - PENALTI

Seksyen 124. Poligami tanpa kebenaran Hakim Syariah.
Seksyen 125. Perceraian di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah.
Seksyen 126. Tidak membuat laporan.
Seksyen 127. Meninggalkan langsung isteri.
Seksyen 128. Menganiaya isteri.
Seksyen 129. Tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada isteri.
Seksyen 130. Isteri tidak mematuhi perintah.
Seksyen 131. Jadi murtad untuk membatalkan perkahwinan.
Seksyen 132. Persetubuhan luar nikah antara orang yang bercerai.
Seksyen 133. Dengan sengaja tidak mematuhi perintah nafkah.
Seksyen 134. Percubaan dan Syubahat.
Seksyen 135. Menghina Mahkamah.

BAHAGIAN X - AM

Seksyen 136. Kuasa untuk membuat kaedah-kaedah.
Seksyen 137. Pemansuhan dan kecualian Enak. 8/82.

JADUAL
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.