ENAKMEN 10 TAHUN 1996
ENAKMEN KAWALAN SEKOLAH-SEKOLAH AGAMA ISLAM 1996

BAHAGIAN VII - PELBAGAISeksyen 26. Pengecualian daripada peruntukan Enakmen ini.


(1) Enakmen ini hendaklah tidak terpakai kepada sekolah-sekolah yang dikawal dan ditadbirkan oleh Majlis sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga Enakmen Pentadbiran.

(2) Majlis boleh mengecualikan pondok, tadika dan apa-apa kategori atau perihalan sekolah daripada mana-mana peruntukan Enakmen ini atau Kaedah-Kaedah yang dibuat di bawahnya jika ia berpuas hati bahawa terdapat hal keadaan khas untuk berbuat demikian.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.