ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN V - PEMBUBARAN PERNIKAHANSeksyen 44. Perintah membubarkan pernikahan atau untuk fasakh.

Seorang yang bernikah di bawah Enakmen ini adalah berhak mendapat suatu perintah pembubaran pernikahan atau fasakh atas satu atau lebih daripada alasan-alasan yang berikut-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.