ENAKMEN 10 TAHUN 1996
ENAKMEN KAWALAN SEKOLAH-SEKOLAH AGAMA ISLAM 1996

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN SEKOLAH-SEKOLAHSeksyen 5. Pendaftaran.


(1) Tiada seorang pun boleh---

melainkan orang itu telah mendapat kelulusan bagi pendaftaran sekolah tersebut di bawah subseksyen 6(5).

(2) Pendaftar boleh, jika berpuas hati bahawa adanya alasan-alasan yang wajar dan adil, atas permohonan bertulis, melanjutkan tempoh yang ditetapkan di bawah perenggan 1(b) dengan syarat bahawa tempoh lanjutan itu tidak boleh melebihi 3 bulan.

(3) Mana-mana orang yang melanggar peruntukan subseksyen (1) adalah melakukan suatu kesalahan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.