ENAKMEN 17 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI JOHOR) 2003

BAHAGIAN VIII - PELBAGAIFasal 109. Pengiktirafan perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Negeri Johor.

Sesuatu perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Negeri Johor, lain daripada perkahwinan yang diakadnikahkan di sesuatu Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat Konsul Malaysia di bawah seksyen 24 hendaklah diiktiraf sebagai sah bagi segala maksud Enakmen ini kurangkan jika -

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.