ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNG DENGAN AKADNIKAH DAN PENDAFTARAN PERNIKAHANSeksyen 29. Gangguan terhadap pernikahan.

Kecuali seperti yang diperuntukkan di dalam seksyen 10 seorang yang mengunakan apa-apa kekerasan atau ugutan--
adalah bersalah atas suatu kesalahan dan hendaklah, apabila dithabit dikenakan penjara selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau denda tidak melebihi satu ribu atau kedua-duanya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.