ENAKMEN 7 TAHUN 2002
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002

BAHAGIAN VII - MASJIDSeksyen 93. Pengecualian masjid.

Majlis boleh, dengan kelulusan Yang di-Pertuan Agong melalui pemberitahuan dalam Warta, mengecualikan mana-mana masjid daripada semua atau mana-mana peruntukan Bahagian ini.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.