ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN I - QARINAH
BAB 2 - QARINAH
Penghakiman Mahkamah bila qarinah.Seksyen 31. Bila penghakiman, dsb., lain daripada yang tersebut dalam seksyen 28 hingga 30 qarinah.

Penghakiman, perintah atau dikri yang lain daripada yang tersebut dalam seksyen 28, 29 dan 30 Enakmen ini tidaklah qarinah melainkan jika wujudnya penghakiman, perintah atau dikri itu adalah suatu fakta persoalan atau qarinah menurut peruntukan lain dalam Enakmen ini.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.