ENAKMEN 17 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI JOHOR) 2003


JADUAL

Diluluskan dalam Dewan Negeri Johor pada 14hb
November 2003.
HAJI SALLEH BIN HAJI AHMAD,
Jurutulis Dewan Negeri,
Johor
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.