ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 14

(Subseksyen 59 (2))

SAMAN INTERPLIDER

(Tajuk Am)

(a) Kepada Pemiutang Pelaksanaan Kepada ................................................................................... yang beralamat di .........................................................................................................................

Bahawasanya pihak menuntut di atas telah membuat tuntutan ke atas harta tertentu yang diambil dalam pelaksanaan di bawah proses yang dikeluarkan daripada Mahkamah ini atas permintaan anda:

Anda dengan ini di saman supaya hadir di hadapan Mahkamah Syariah di ............... pada hari ........... pada ............. haribulan ................. 20 ........ pukul .......... pagi/petang apabila tuntutan tersebut akan dihakimi dan apa-apa perintah dibuat mengenainya sebagaimana yang difikirkan adil oleh Mahkamah.

Bertarikh pada ................................. haribulan ................. 20 .......

(Meterai)

Catatan No. ...................................................................... tahun 20 ...........................

Kerani

................
Pendaftar

(b) Pihak Menuntut

Kepada ....................................................................... yang beralamat di .....................................

Anda dengan ini disaman supaya hadir di hadapan Mahkamah Syariah di .......................................... pada hari ................ pada .................. haribulan .................. 20 ....... pukul ......... pagi/petang untuk menyokong tuntutan yang anda buat ke atas .......................................................................... harta tertentu yang diambil dalam pelaksanaan di bawah proses yang dikeluarkan daripada Mahkamah ini atas permintaan pemiutang pelaksanaan dan jika anda ingkar ketika itu untuk membuktikan tuntutan itu, maka harta tersebut akan diperlakukan di bawah proses tersebut sebagai harta penghutang pelaksanaan.

Bertarikh pada ................................. haribulan ................. 20 .......

(Meterai )

Catatan No. ...................................................................... tahun 20 ...........................

Kerani

................
Pendaftar
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.