ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN XII - PEMINDAHAN PROSIDINGSeksyen 91. Kos mengenai pemindahan

Jika suatu perintah bagi pemindahan dibuat atas permohonan sesuatu pihak, maka kos yang dilakukan hendaklah menurut budi bicara Hakim.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.