Tr. P.U. 4/2002
ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (HUDUD DAN QISAS) TERENGGANU 1423H/2002M

BAHAGIAN VIIISeksyen 31. Pengampunan.

Seseorang wali itu boleh pada bila-bila masa sebelum hukuman bunuh sebagai hukuman qisas dijalankan, mengampunkan pesalah itu sama ada dengan membayar diyat atau tidak; dan sekiranya pengampunan itu diberi dengan bayaran diyat; maka diyat itu hendaklah dibayar dengan sekali gus sahaja atau dengan beransur-ansur dalam tempoh tiga tahun mulai daripada tarikh keputusan yang terakhir dan sekiranya dalam tempoh itu pesalah itu mati, maka diyat itu hendaklah dibayar daripada pusaka pesalah itu. Jika pesalah itu tiada pusaka, maka diyat akan ditanggung oleh Baitulmal.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.