ENAKMEN 6 TAHUN 2002
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2002

BAHAGIAN VIII - PELBAGAISeksyen 109. Pengiktirafan perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Negeri ini.

Sesuatu perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Negeri ini, lain daripada perkahwinan yang diakadnikahkan di sesuatu Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat Konsul Malaysia di bawah seksyen 24 hendaklah diiktiraf sebagai sah bagi segala maksud Enakmen ini jika-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.