ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN II - MENGENAI BUKTI
BAB 5 - KETERANGAN DOKUMENTAR
Dokumen Awam.Seksyen 58. Dokumen persendirian.

Segala dokumen selain daripada yang disebut dalam seksyen 57 adalah dokumen persendirian.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.