ENAKMEN 7 TAHUN 2002
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002

BAHAGIAN VII - MASJIDSeksyen 92. Jawatankuasa Kariah.

(1) Majlis boleh, dengan kelulusan Yang di-Pertuan Agong, membuat peraturan-peraturan bagi-
(2) Jawatankuasa Kariah sesuatu kariah masjid, bersama-sama dengan Pegawai Masjid, hendaklah-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.