ENAKMEN 3 TAHUN 1987
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1987

BAHAGIAN II - PERKAHWINANSeksyen 7. Orang -orang yang boleh mengakadnikahkan perkahwinan.


Sesuatu perkahwinan di dalam Negeri Pahang hendaklah mengikut peruntukan-peruntukan Enakmen ini dan hendaklah diakadnikahkan mengikut Hukum Syara' oleh-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.