ENAKMEN 10 TAHUN 1996
ENAKMEN KAWALAN SEKOLAH-SEKOLAH AGAMA ISLAM 1996

BAHAGIAN VI - NAZIR SEKOLAHSeksyen 19. Perlantikan dan tugas Nazir.


(1) Majlis hendaklah melantik beberapa orang sebagai Nazir yang difikirkan perlu bagi maksud Enakmen ini.

(2) Semua Nazir yang dilantik di bawah subseksyen (1) hendaklah tertakluk kepada arahan dan kawalan Pendaftar dan hendaklah mempunyai tugas-tugas yang berikut:

(3) Nazir hendaklah mengemukakan suatu laporan kepada Pendaftar tentang sekolah yang diperiksanya dan boleh membuat apa-apa ulasan yang difikirkannya sesuai pada laporan itu.

(4) Laporan yang dikemukakan di bawah subseksyen (3) adalah dokumen sulit tetapi Yang Dipertua, boleh menurut budibicaranya atas permohonan bertulis membekalkannya kepada Jemaah yang berkenaan.

(5) Bagi maksud menjalankan kuasanya di bawah Enakmen ini, seorang Nazir boleh dibantu oleh mana-mana pegawai atau kakitangan Majlis.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.